miércoles, 11 de enero de 2012

Sobre lah declaracióneh del señoh Artur Mas

Pueh yo no entiendo la polémica que se ha formao por lah ohbiedádeh que'l Presidente de la Generalidah Catalana ha formulao hace unoh diah.

Máh bien, lah reahcióneh tan encendiah que se'htan ohserbando denotan una tremenda carencia de sentimiento nacionalihta'ndaluh. Loh cahtellanohablánteh no entienden a loh níñoh andalúceh de Sevilla y Málaga, sencillamente porque éhtoh se'xpresan en idioma'ndaluh, que eh muy parecío al cahtellano, pero no iguah. Si Artur Mas hubiera dicho que a loh níñoh de Oporto y de Roma no se leh entiende, nadie se hubiera ehcandalizao.


El idioma'ndaluh >>

Sobre les declaracions del senyor Artur Mas.

Doncs jo no entenc la polèmica que s'ha format per les obvietats que el President de la Generalitat Catalana ha formulat fa uns dies.

Més aviat, les reaccions tan enceses que s'estan observant denoten una tremenda manca de sentiment nacionalista andalús. Els castellanoparlants no entenen als nens andalusos de Sevilla i Màlaga, senzillament perquè aquests s'expressen en idioma andalús, que és molt semblant al castellà, però no igual. Si Artur Mas hagués dit que als nens de Porto i de Roma no els entén, ningú s'hagués escandalitzat.


Idioma andalús >>

No hay comentarios:

Publicar un comentario